គំរូ​កិច្ច​សន្យា​ម្ចាស់​ភាគហ៊ុន​រវាង​ក្រុម​ហ៊ុន​ដំណើរ​ការ​ស្រាប់​ជាមួយនឹង​ម្ចាស់​ហ៊ុន​ថ្មី

តើកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនគឺជាអ្វី?

កិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន ឬ កិច្ចព្រមព្រៀងភាគហ៊ុន គឺជាការរៀបចំមួយក្នុងចំណោមម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលពិពណ៌នាអំពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុនគួរតែត្រូវបានដាក់​អោយ​ដំណើរការនិងបង្ហាញពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏រួមបញ្ចូលព័ត៌មានស្តីពីការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននិងសិទ្ធិនិងការការពារម្ចាស់ភាគហ៊ុន។

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន

កិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនមានគោលបំណងធ្វើឱ្យប្រាកដថាម្ចាស់ភាគហ៊ុននានាត្រូវបានគេគោរពយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ហើយសិទ្ធិរបស់ពួកគេត្រូវបានការពារ។

កិច្ចព្រមព្រៀងរួមមានផ្នែកដែលបញ្ជាក់ពីតម្លៃត្រឹមត្រូវនិងស្របច្បាប់នៃភាគហ៊ុន (ជាពិសេសនៅពេលលក់ភាគហ៊ុនចេញ) ។ វាក៏អនុញ្ញាតឱ្យម្ចាស់ភាគហ៊ុនធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីអ្វីដែលភាគីខាងក្រៅអាចក្លាយជាម្ចាស់ភាគហ៊ុននាពេលអនាគតនិងផ្តល់ការការពារសម្រាប់មុខតំណែងម្ចាស់​ភាគហ៊ុនដែល​មាន​ភាគហ៊ុនតិច។

កិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនរួមមានកាលបរិច្ឆេទ ចំនួនភាគហ៊ុន តារាងមូលធននិង​ម្ចាស់ភាគហ៊ុននីមួយៗ និងភាគរយនៃភាពជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន ការរឹតត្បិតណាមួយលើការផ្ទេរភាគហ៊ុន សិទ្ធិចម្បង​សម្រាប់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនខាងក្នុង​បច្ចុប្បន្នក្នុងការទិញភាគហ៊ុនដែល​ចង់​លក់ និងព័ត៌មានលំអិតស្តីពីការទូទាត់ក្នុងករណីលក់ក្រុមហ៊ុន។

កិច្ចព្រមព្រៀងម្ចាស់ភាគហ៊ុនខុសគ្នាពីលក្ខខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន។ លក្ខខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន គឺមានលក្ខណៈជាកាតព្វកិច្ចនិងគូសបញ្ជាក់អំពីការគ្រប់គ្រងនៃប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ឯកសារនេះច្រើនតែប្រើ​សម្រាប់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលបញ្ជាក់ពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចជាក់លាក់។ វាអាចមានប្រយោជន៍បំផុតនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មមានចំនួនតិចតួចនៃម្ចាស់ភាគហ៊ុនសកម្ម។

 

 

នេះគឺ​ជា​គំរូ​កិច្ច​សន្យា​ភាគហ៊ុនមួយ​រវាង​​ ​ក្រុម​ហ៊ុន​ដែល​កំពុង​មាន​ប្រតិបត្តិ​ការ​ណ៍​អាជីវ​កម្មស្រាប់ ជា​មួយ​នឹង​អ្នក​វិនិយោគ​ថ្មី​ម្នាក់​។ សូ​ម​ចង​ចាំ​ថា ខ្លឹម​សារ​ខាងក្នុងជា​ន័យ​សេចក្តី​គំរូ​ប៉ុណ្ណោះ ហើយ​ខ្លឹម​សារ​ខាងក្នុង​គឺ​តម្រូវ​ទៅ​តាម​ស្ថាន​ភាពរវាង​ម្ចាស់​ក្រុម​ហ៊ុន​ដើម​ជាមួយ​នឹង​ម្ចាស់​ហ៊ុន​ថ្មី​បន្ថែម ដែល​វាខ្លឹមសារ​នៃ​គំរូ​កិច្ច​ព្រៀមព្រៀង​ភាគហ៊ុន​នេះខុស​ឆ្ងាយ​ពី​កិច្ច​សន្យា​ភាគហ៊ុន​សំរាប់​បើក​ក្រុម​ហ៊ុន​ថ្មី​ស្រឡាង​ទាំង​អស់គ្នា។

យើ​ង​ខ្ញុំ​ជូន​យោបល់​ថា ដើម្បី​ចងក្រង​កិច្ច​នេះ​បាន​ល្អនិង​មានតម្លាភាព សូម​ពិចារណាពិភាក្សា​ជាមួយមេធាវី ឬ​អ្នក​ឯកទេស​ច្បាប់នានា​។

 

BIC TEMPLATE LEGAL – 0001 – កិច្ច​ព្រមព្រៀងភាគហ៊ុនជាមួយក្រុមហ៊ុនមានស្រាប់